Joomla project supported by everest poker review.

Other languages / Persian

 

 

Persian

روز رقص

 

پیام رسمی برای

روز رقص

29 آوریل 2018

www.danceday.cid-portal.org

 

برای ستایش منتقدان طراحی رقص از عبارات بسیاری استفاده کنید. مانند خلاق، پیشرفته، پیشرو، نوگرا، انتقادی، هنرمندانه، با سلیقه، اصیل، مبتکر، متجدد. ما به این باور رسیده ایم که نوگرایی در ذات خود به ویژه در هنر خوب است.

برای سال 2018 مایلم دیدگاه جدیدی از اصول بنیادی پیشنهاد کنم. این دیدگاه ممکن است نگاهی نوگرایانه ای از زمان دور باشد یا دیگاه وفادارانه بر اساس بازسازی در تحقیقات تاریخی باشد یا چیزی جدید ما بین اینها.

طراحان رقص میتوانند تصورشان از یک دوره تاریخی یا فقط قرن پیش را مطرح کنند. این یک چالش است. آنها باید منابع را مطالعه کنند و تخیل خود را گسترش دهند.آنها می تواند دیگاهی نوستالژیک یا باستانی برگزینند.آموزشگاه های رقص می توانند کلاس ها و اجراهایشان را با زمینه تاریخی عرضه کنند: گذشته ، خاستگاه ها، ریشه ها، قدمت، سوابق.

افراد زیادی تصور می کنند چیز جدیدی ابداع کرده اند فقط به این دلیل که ابداعات گذشته را نادیده گرفته اند. کنفوسیوس می گوید: اگر می خواهید آینده را تعریف کنید، گذشته را بررسی کنید.

آلکیس رافتیس

رئیس انجمن بین المللی رقص

یونسکو، پاریس

 

1-پیام رسمی روز رقص به بیش از صدهزار نفر از کسانی که در حرفه رقص هستند در دویست کشور ارسال شد. این پیام به زبانهای متعددی ترجمه شد. لطفا ترجمه آن را درخواست کنید یا پیام را به زبان کشور خود ترجمه کنید؛ آن را به سازمانهای رقص و رسانه ها بفرستید. شما می توانید دستور العمل ها و پیام های قبلی را در وبسایت زیر ببینید.

www.danceday.cid-portal.org

2- سازمان جهانی رقص در 1982 با هدف جلب توجه به هنر رقص  روز جهانی رقص را در 29 آوریل پایه گزاری کرد. میلیون ها رقصنده در جهان این روز را جشن می گیرند.

در آن روز، شرکت های رقص، آموزشگاههای رقص، سازمان ها و افراد، حرفه ای ها و غیرحرفه ای ها برنامه ای  را به جز برنامه های روزمره شان برای بینندگان طراحی می کنند.

- سارمان جهان رقص ، سازمانی رسمی برای تمامی اشکال رقص در تمام کشورهای جهان است.

- اعضای آن برجسته ترین فدراسیون ها، انجمن ها، آموزشگاه ها، شرکتها و افراد در بیش از 170 کشور هستند.

در سال 1973 درمرکز یونسکو در پاریس تاسیس شد.CID-

متحد رسمی یونسکو، سازمان تحصیلی، علمی، فرهنگی سازمان ملل است.CID-

 

 

 

 

Dance Day        يوم الرقص       Journée de la Danse       舞蹈日       Día de la Danza       День Танца 

a program of the International Dance Council CID at UNESCO
the official organization for Dance world wide
www.cid-portal.org    www.cid-world.org

Friday the 26th. Design by JoomlaTemplateMaker.